6,   
 -  9-00 18-00,                       . (351) 270-80-77    
                                                                                     . (351) 729-87-07  

 


, CVT M

-

0
, CVT

  5 8

5000

4 6  

4500

1 1.5  

2000

 

3000
CVT ()

18000
(CVT)

 

*